.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Tuesday, 10 January 2012

De Mágico Acuerdo سـحـر الاتـفــاق ♪ Luis Paniagua لــويـس بـانـيــاغــوا


Album :
De Mágico Acuerdo سـحـر الاتـفــاق

Artist :
Luis Paniagua لــويـس بـانـيــاغــوا
•» Luis Paniagua:sitar, pipa, tabla, gongs, macetas, campanas, percusión •» Eduardo Paniagua:flauta, psalterio, kalimba •» Armando Lorente:marimba, vibráfono, percusión •» Carmen Tricas:violín •» Maria Teresa Gómez:viola •» Arantxa López:violonchelo •» Dave Thomas:contrabajo

Index :
http://www.luispaniagua.com/

Language : Instrumental

Country : Spain

Melodies :
[.01.] Agua En El Cristal • [.02.] De Mágico Acuerdo • [.03.] El Caballo Alado • [.04.] Tres Momentos De Luz • [.05.] El Pabellón De Las Orquídeas Suite • [.06.] La Montaña Sagrada • [.07.] Presentimiento
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [112 Mo]
╚══╝

.
‹ N/L : 710 ›
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...