.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Monday, 27 June 2011

Daughter of the spring ابــنــة الــربــيــع ♪ Mor Karbasi مــور كــربـســي
Album :
Daughter of the spring ابــنــة الــربــيــع

Artist :

Mor Karbasi مــور كــربـســي

Index :
http://www.morkarbasi.com/

Language : Ladino .. Sephardic

Country : Morocco/Iran/Palestine48

Melodies :
[.01.] La hija de la primavera • [.02.] Un beso de vida • [.03.] Yasmin • [.04.] Niña de mi alma • [.05.] Ay ke buena • [.06.] Morenika sos • [.07.] Dezile al mi amor • [.08.] La kantiga de los madres • [.09.] Cuando vuelvas • [.10.] Asentada en mi ventana • [.11.] El pastor • [.12.] Volveremos• [.13.] Arvoles
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [108 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...