.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Tuesday, 7 June 2011

Canto Visigótico-Mozárabe أنـاشـيــد الـقــوط الــمـسـتــعــربــيــن ♪ Eduardo Paniagua إدواردو بــانــيــاغـــواAlbum :
Canto Visigótico-Mozárabe أنـاشـيــد الـقــوط الــمـسـتــعــربــيــن
Santiago y Ll Antigua Liturgia Hispana

Artist :
Eduardo Paniagua إدواردو بــانــيــاغـــوا

Index :
http://www.pneumapaniagua.es/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mozarab
http://en.wikipedia.org/wiki/Mozarabic_chant
http://en.wikipedia.org/wiki/Visigoths

Language : Spanish - Instrumental

Country : Spain (Christians, Jews and Muslims)

Melodies :
[.01.] Pacem Meam. Ad Pacem. Liber Omnium Offerentium. Cantoral Mozárabe 3 (D). Cantatorio Toletano B • [.02.] Surgam Et Ibo. Responsorio. (Ex Officium Defunctorum). Liber Laudis Toletano. Cantoral 4 (C) • [.03.] Gustate Et Videte. Ad Confractionem Panis. Cantatorio Toletano 2 (B) • [.04.] Gloria. Hymnus. Antifonario Mozárabe de la Catedral de León. Siglo x. • [.05.] Lamentación de Jeremías. Lección I De jueves Santo. Cap 1, 1-14. Antifonario Mozárabe de Silos (Burgos). Archivo de la Abadía, ms 9, Breviario de San Rosendo de Celanova • [.06.] Lamentación de Jeremías. Lección I de Viernes Santo. Cap, 2, 8-15 • [.07.] Oración de Jeremías, Sábado Santo. Cap, 5, 1-11 • [.08.] Campanas de Ritual • [.09.] Fac Cum Servis Tuis. Praelegendum. Officium Mortuorum. Liber Laudis Toletano. Cantoral 4 (C) • [.10.] Per Gloriam. Ante Missam. Liber Omnium Offerentium Cantoral 3 (D). Missale Mixtum Secundum Regulam Beati Isidoro dictum Mozarabes, Toledo Petrus Hagenbach, 1500. Toledo • [.11.] Cogaudeant Catholici. Tropo de Ben dicamis Domino. Conductus. Magister Albertus Parisienses (h 1146-1177). Codex Calixtinus, Siglo Xll.
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [141 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...