.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Sunday, 23 January 2011

Rumi y Ibn Arabí جــلال الــديـن الـرومــي وآبــن عــربـــي ♪ Grian y Eduardo Paniagua جـرايــن وإدواردو بــانـيــاغـــوا

Album :
Rumi y Ibn Arabí جــلال الــديـن الـرومــي وآبــن عــربـــي
Oriente a Occidente, Siglo XIII – Recitado, canto y musica sufí
مــن الــشـرق إلـى الـغــرب، القــرن الـثـالـث عـشـر - إنـشـاذ و غـناء الـموسـيـقـى الــصـوفـية
Poemas del 'Diwan de Shams de Tabriz' de Rumi y de 'El intérprete de los deseos' de Ibn Arabí
قــصــائــد 'ديــوان شـمـس تـبـريــز" لــجــلال الــديــن الــرومــي و 'رغـبــات' ابـن عــربـــي
Artists :
Grian y Eduardo Paniagua جـرايــن وإدواردو بــانـيــاغـــوا
Index :
Language : Arabic - Spanish - Instrumental
Country : Morocco - Spain (Christians, Jews and Muslims)
Melodies & Artists :
Estado de Contracción. Desfallecimiento por la ausencia del amado
حــزن غــيــاب الــحــبــيــب
[.01.] Los Que Aman - Al-Hárraq (S. XVlll) & Rumi (S. Xlll) & Eduardo Paniagua & Grian • [.02.] El Rayo Oriental / Pleamar - Anónimo & Grian (Antonio Cutanda) & Hassan Ajyar & Said Belcadi • [.03.] En Mi Fuego Hiervo - Kasay & Rumi (S. Xlll) & Abbas Derajshan & Grian (Antonio Cutanda) • [.04.] Tus Labios De Granate / Partícula Soy - Rumi (S. Xlll) & Grian (Antonio Cutanda) & Hassan Ajyar • [.05.] Morada Del Llanto - Anónimo & Rumi (S. Xlll) & Begoña Olavide & Eduardo Paniaga • [.06.] La Puerta Del Encuentro / Tristeza Fiel - Rumi (S. Xlll) & Begoña Olavide & Eduardo Paniagua & Grian • [.07.] Oh Enamorados - Al-Hárraq (S. XVlll) & Rumi (S. Xlll) & Abdesselam El Amrani • [.08.] Concedióla Unión - Anónimo & A. El Amrani & Hassan Ajyar & Luis Delgado & Mohamed sergini
Estado de Expansión. El gozo de la presencia del amado
فــرحــة وجــود الــحــبــيــب
[.09.] La Oración Del Peregrino - Anónimo & Eduardo Paniagua & Omar Metioui • [.10.] La Religión Del Amor - Anónimo & Begoña Olavide & Grian (Antonio Cutanda) & Luis delgado • [.11.] Todo Tú / Cuando Se Muestre Mi Amado - Ibn Arabí (S. Xlll) & Rumi (S. Xlll) & Grian (Antonio Cutanda) • [.12.] No Duermas / Estaba Muerto - Anónimo & Rumi (S. Xlll) & Begoña Olavide & Grian (Antonio Cutanda) • [.13.] Del Amor Procedemos / Eres Mi Rey - Anónimo & Rumi (S. Xlll) & Eduardo Paniagua & Grian (Antonio Cutanda) • [.14.] El Vino Secreto - Anónimo & Rumi (S. Xlll) & Abdeslam El Amrani & Grian ((Antonio Cutanda)
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [153 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...