.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Thursday, 6 January 2011

Roi du Vallenato مــلــك فــلــونــاتــو ♪ Nafer Durán نــفــــر دوران


Album :
Roi du Vallenato مــلــك فــلــونــاتــو
King of Vallenato
Artist :
Nafer Durán نــفــــر دوران
Index :
Booklet الكــتــيــّــب Livret
Language : Spanish - Instrumental
Country : Colombia
Melodies :
[.01.] La chimichagüera • [.02.] La brasilera • [.03.] El chanchullito • [.04.] Fidelina • [.05.] Clavelito • [.06.] El estanquillo • [.07.] Los celos de La Maye • [.08.] La cachucha bacana • [.09.] Sin ti • [.10.] 039 • [.11.] Déjala venir • [.12.] Alicia Adorada • [.13.] Versos improvisados
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [138 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...