.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Sunday, 23 January 2011

Judeo-Spanish Songs أغــانــي اللاديــنــو ♪ Bienvenida Aguado And Loretta Gerassi بــيـنـفــيــنــيــدو أغــوادو و لــوريــتــــا جــراســّــي


Album :
Chants judéo-espagnols De la Méditerranée Orientale
Romances, coplas, chants paraliturgiques, chants humoristiques, chants de nostalgie
أغــانــي اللاديــنــو من شرق المتوسط
الرومانسيات، كـوبــلاس، أغــانـــي الــمــنــاســبــات، أغــانـي الـدعــابـــة و أغــانــي الشـــوق
Judeo-Spanish Songs From Eastern Mediterranean
Romances, coplas, paraliturgical songs, humoresque songs, songs of nostalgia
Artists :
Bienvenida Aguado And/et Loretta Gerassi
بــيـنـفــيــنــيــدو أغــوادو و لــوريــتــــا جــراســّــي
Index :
Booklet الــكــتــيـــب Livret
Language : Ladino
Country : Spain
Melodies :
ROMANCES
[.01.] La vuelta del marido • [.02.] La muerte del duque de Gandía • [.03.] El hermano maldito • [.04.] La esposa fiel
COPLAS ET CHANTS DE FÊTES / COPLAS AND HOLIDAY SONGS
[.05.] Noche de Alhad • [.06.] La vocación de Abraham - El sacrificio de Isaac • [.07.] El festín de Hanukáh • [.08.] Ehad mi yode'a
CHANTS DE MARIAGE / WEDDING SONGS
[.09.] La bajada de la novia • [.10.] El regateo de las consuegras • [.11.] Las suegras de ahora • [.12.] Las suegras de ahora (Version 2) • [.13.] Los vestidos de los novios
CHANTS D’AMOUR, CHANTS D’HUMOUR / LOVE AND HUMORESQUE SONGS
[.14.] La serena • [.15.] El prestigio del turco - Las manos blancas • [.16.] El punchón y la rosa • [.17.] La adúltera • [.18.] El camino de arena • [.19.] La montaña d'enfrente • [.20.] Amán doctor • [.21.] Falso amor • [.22.] Alta luna al esclarecer • [.23.] El amante abandonado • [.24.] La costurera abandonada
CHANT DE SION / SONG OF ZION
[.25.] La nostalgia de Jerusalén
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [92.8 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...