.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Wednesday, 15 August 2012

Algérie: Musiques Rebelles الجـزائـر: مــوسـيـقى الـثــوار - L'Album du cinquantenaire de l'indépendance ♪ Various Artists

Album :
Algérie: Musiques Rebelles الجـزائـر: مــوسـيـقى الـثــوار
(1930-1962)
L'Album du cinquantenaire de l'indépendance
ألـبـوم بـمــناسـبــة الــذكــرى الــخـمـسـيــن لاســتــقــلال الــجــزائـــر

Index :
https://www.facebook.com/AlgerieMusiquesRebelles
http://www.ndhmusic.com/Algerie-Musiques-rebelles-1930.html

Genre : World, Traditioanl, Chaabi, Folk, Andaloussi

Language : Arabic - Amazigh - Instrumental

Country : Algeria - Morocco

Melodies & Artists :
Vol 01: Musique Arabo-Andalouse
.
[.01.] Hymne national Kassaman •» Ensemble national • [.02.] Nabiyatou Elhosni •» Dahmane Ben Achour • [.03.] Bohormat Elahdi •» Dahmane Ben Achour • [.04.] Ouine Ana Ouine Hbabi •» Cheikha Tetma • [.05.] Qualbi Oula Men Alem Bih •» Cheikha Tetma • [.06.] Fraq Elhayat •» Fadhila Dziriya • [.07.] Hiziya •» Abdelhamid Ababsa • [.08.] Boûd E'Diar •» Cheikh M'hamed El Kourd • [.09.] Haramet Bik Nouaassi •» Cheikh M'hamed El Kourd • [.10.] Salah Bey •» El Hadj Mohamed Tahar El Fergani • [.11.] Bellah Ya Hamami •» El Hadj Mohamed Tahar El Fergani • [.12.] Salah Bey •» Hassene El Annabi
.
Vol 02: Du Bédoui au Raï
.
[.01.] Ya Aoudi Wach Bik •» Cheikh El Madani • [.02.] Ya Mra Galbek Jafi •» Cheikh Hamada • [.03.] Goul L' Bakhta Goul •» Cheikh El Khaldi • [.04.] Biya Daq El Mor •» El Houari Blaoui • [.05.] El Barrani •» Cheikha Nedjma • [.06.] Sid El Hakem •» Cheikha El Ouachma • [.07.] Ya bensidi ou ya khouya •» Boumedienne Ourrad, Noura • [.08.] Wahran Wahran •» Wahbi Ahmed • [.09.] El Khedma •» Saber Ahmed • [.10.] Charak Gataa •» Cheikha Rimitti
.
Vol 03: Chanson Kabyle de Résistance
.
[.01.] Hymne Amazigh •» Mohand u yidir Ait Amrane • [.02.] Maison blanche •» Cheikh el Hasnaoui • [.03.] Ya Rebbi Ya Lmudebbar •» Azem Slimane • [.04.] Idhahred Wagur •» Azem Slimane • [.05.] Eff ey ay ajrad tamurt iw •» Azem Slimane • [.06.] Habib Kalbi N'karni •» Cheikh El Hasnaoui • [.07.] Ydem yidem •» Hanifa • [.08.] A zzehr iw anda tenz id •» Hanifa • [.09.] Ya Moujarrab •» Yahiaten Akli • [.10.] Enif Enif •» bdjaoui Youcef • [.11.] I guelil •» Belaid Abchiche • [.12.] A yemma azizen sber u rettru •» Ali Farid
.
Vol 04: Chaabi
.
[.01.] Attir El Kafss •» Hsissen • [.02.] Ellahi Yelt Ha Ebhamou •» Hsissen • [.03.] Tchawrou Aaliya •» Boudjemaa El Ankis • [.04.] Ahou Liya •» Boudjemaa El Ankis • [.05.] El Bla Fel Kholta •» Hadj M'rizek • [.06.] El Hamdouliallah •» Hadj Mohamed El Anka • [.07.] EL Hourm Ya Rassoul Allah •» El Hadj Menouar • [.08.] El Bahdja Bida •» El Harrachi Dahmane
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [254 Mo]
╚══╝

.
‹ N/L : 1096 ›
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...