.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Friday, 15 June 2012

Porta del vento يـا بـحــريــة ♪ Pierre Vaiana and Al Funduq بـيـيـر فـايـنـا وفـرقـة الـفـنـدق


Album :
Porta del vento يـا بـحــريــة

Artists :
Pierre Vaiana & Al Funduq بـيـيـر فـايـنـا وفـرقـة الـفـنـدق

Index :
http://www.facebook.com/pierre.vaiana
http://www.facebook.com/fabian.fiorini.9
http://www.facebook.com/giovanni.d.salvo.73
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002006756608
http://www.myspace.com/alfunduq

Genre : World, Jazz, Folk, Mediterranean, Acoustic

Language : Italian - Vocal - Instrumental

Country : Belgium - Burkina Faso - Italy

Melodies :
[.01.] U suli cadi tranquillo • [.02.] Bahria : Porta del vento • [.03.] Incontro • [.04.] Ballu da curdedda : Madonna, Madonnella • [.05.] Al Jazaïr • [.06.] Traino : Etnanjaro • [.07.] Gira, vota e firria • [.08.] Chiacchiara ccu mia • [.09.] Â Kalsa • [.10.] A ciascuno il suo • [.11.] Sant'Antoninu
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [155 Mo]
╚══╝

.
‹ N/L : 1029 ›
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...