.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Wednesday, 12 October 2011

Cai Luong Music مـوسـقـى كــايْ لـونْ ♪ Huong Thanh هـْــيــّوَانـــغ ثــانــه


Album :
Viêt-Nam فـيـتـنــام
Cai Luong Music مـوسـقـى كــايْ لـونْ
Musique du Cai Longs

Artist :
Huong Thanh هـْــيــّوَانـــغ ثــانــه

Index :
http://www.huongthanh.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cải_lương

Language : Vietnamien - Instrumental

Melodies :
[.01.] Ly con sao • [.02.] Vong co - Trang thu da khuc - Chieu quân • [.03.] Xang Xu Liu • [.04.] Suong chieu • [.05.] Nang tinh xua • [.06.] Luu thuy doan - Binh ban van - Kim tiên Huê • [.07.] Manh Lê Quân • [.08.] Vong Kim Lang - Phi vân diêp khuc - Doan khuc lâm giang • [.09.] Nam xuân - Nam ai - Nam dao • [.10.] Liêu thuân nuong - Phong ba dinh • [.11.] Ly muoi thuong • [.12.] Ly qua keu • [.13.] Qua cau gio bay • [.14.] Ru con mien nam • [.15.] Ngoi tua man thuyen • [.16.] Ly ngua o • [.17.] Trong com • [.18.] Hat ru mien nam
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [136 Mo]
╚══╝

.
‹ N/L : 588 ›
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...