.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Sunday, 25 September 2011

Tanbur and Dutâr طــنــبــور و دوثــار ♪ Turgun Alimatov ثــرغــم عـلـيــماثــوف

Album :
Uzbekistan أوزبــكـســتــان Ouzbekistan
Tanbur and Dutâr طــنــبــور و دوثــار

Artist :
Turgun Alimatov ثــرغــم عـلـيــماثــوف
•» Turgun Alimatov (sato, tanbur, dutâr) •» Alisher Alimatov (tanbur, dutâr)

Index :
Booklet الــكــتــيـــب Livret

Language : Instrumental

Melodies :
[.01.] Nawa (sato) • [.02.] Surmaisi (sato, dutâr) • [.03.] Farganacha Tanovar (sato, dutâr) • [.04.] Chul-i Iraq (sato) • [.05.] Oinasam (sato, dutâr) • [.06.] Gul-i Zarim (tanbur, dutâr) • [.07.] Segah (sato, tanbur) • [.08.] Nasr-i Segah (tanbur) • [.09.] Samarkand-i Ushshaq (tanbur) • [.10.] Aman-Yar (tanbur, dutâr) • [.11.] Sama-i Dugah (tanbur, dutâr) • [.12.] Chargah (tanbur) • [.13.] Tanovar (dutâr) • [.14.] Girya (dutâr) • [.15.] Dutâr Nawaisi (dutâr)
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [176 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...