.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Thursday, 1 September 2011

Peruvian Harp الــقـيــثــارة الـبـيــروفـيـــة ♪ Florencio Coronado فـلـورنـسـيـو كـورونــادو

Album :
Peruvian Harp الــقـيــثــارة الـبـيــروفـيـــة
Harpe du Pérou

Artist :
Florencio Coronado فـلـورنـسـيـو كـورونــادو

Index :
http://en.wikipedia.org/wiki/Harp

Language : Instrumental

Country : Peru

Melodies :
[.01.] Quejas • [.02.] Las cosas de los cines • [.03.] Crepusculo andino • [.04.] Ingrata • [.05.] Mal de ojo • [.06.] America unidas • [.07.] Balicha • [.08.] Adios pueblo de ayacucho • [.09.] Alma, corazon y vida • [.10.] Paja brava • [.11.] Limena • [.12.] La nueva alianza • [.13.] Del norte yo vengo • [.14.] Pinceladas del cuzco • [.15.] Villancicos d'ayachucho • [.16.] Ollanta • [.17.] Alma llanera • [.18.] Antabamba • [.19.] Las virgines del sol
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [132 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...