.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Wednesday, 28 September 2011

Charango And Songs from Cuzco شــرنـغــو و الـغــنـاء من كـوزكــو ♪ Julio Benavente Diaz خوليو دياز بينافينتي

Album :
Peru بـيـرو Pérou
Charango And Songs from Cuzco شــرنـغــو و الـغــنـاء من كـوزكــو
Charango Et Chants du Cuzco

Artist :
Julio Benavente Diaz خـولـيـو ديـاز بـيـنـافـيـنـتي

Index :
Booklet الــكــتــيـــب Livret
http://en.wikipedia.org/wiki/Charango
http://en.wikipedia.org/wiki/Cusco

Language : Quechua - Instrumental

Melodies :
[.01.] Color Color Punchituchay • [.02.] Phallchay • [.03.] Wamanripaschallay • [.04.] Ollantay • [.05.] Sara Tarpuy • [.06.] Cusquena Paloma • [.07.] Sonqito Corazoncito • [.08.] Al Partir • [.09.] Akakau, Atatau • [.10.] Ripukunay q'Asapatapi • [.11.] Charango fiél Companero • [.12.] Jardinero de Amores • [.13.] Huarocondollay campanillay • [.14.] En la Laguna de Antapampa • [.15.] Charanguito de las Punas • [.16.] Si Dos Con el Alma • [.17.] Puna Vizcachita • [.18.] Mana Mamayoq • [.19.] Rata Rata Nirwana • [.20.] Suray Surita • [.21.] Chumbivilcano Kani
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [216 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...