.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Tuesday, 30 August 2011

Flamencos y Moriscos الــفـلامــنــكـو و الــمــوريـســكـيــون ♪ Marc Loopuyt, Paco El Lobo And Adel Shams El Din


Album :
Flamencos y Moriscos الــفـلامــنــكـو و الــمــوريـســكـيــون
Flamenco Music and Moorish Roots موسيقى الفلامنكو و جدور المورو

Artists :
Marc Loopuyt, Paco El Lobo And Adel Shams El Din
مـارك لــوبـيـــث، بــاكــو إلــوبــو و عــادل شــمس الــديــن

Index :
http://adelshamseldin.webs.com/
http://www.marcloopuyt.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Morisco
http://en.wikipedia.org/wiki/Moors

Language : Instrumental - Spanish

Country : Morocco - Spain - Egypt

Melodies :
[.01.] granadina y javera • [.02.] fandango con cuitra • [.03.] siguirioud • [.04.] atanguillado • [.05.] perlas de la alborada • [.06.] buleria del gran trio • [.07.] haouzi jebli • [.08.] cante de mi carcel • [.09.] siguiryia corta • [.10.] el alacran • [.11.] jaleo rondeno • [.12.] pregon • [.13.] petenera a la morisca • [.14.] solea quieta
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [132 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...