.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Tuesday, 15 February 2011

Wagogo and Kuria Songs with Soloist Hukwe Ubi Zawose ♪ أغــانــي وغــوغــو و كــيــوريــا برفـــقـة الــعــازف هــيــكــوي آوبــي زاووسAlbum :
Wagogo and Kuria Songs with Soloist Hukwe Ubi Zawose
أغــانــي وغــوغــو و كــيــوريــا برفـــقـة الــعــازف هــيــكــوي آوبــي زاووس
Chants des Wagogo et des Kuria avec le Soliste Hukwe Ubi Zawose
Artists :
Hukwe Ubi Zawose, Nhadani Bwani, Kalenda Mweleto Muhawi, Daniel Chidiza Lubasho and/Et Werema Masiaga Chacha
هــيــكــوي آوبــي زاووس، نـهــدانــي بــوانــي، كـلـونــدا مــويــلــطــو مــهــوي، دانـيــيــل شـيــديــزا لـيــبــاشــو و ويــرومــما مــاســيــاغــا تــشــاتـــشــا
•» Hukwe Ubi Zawose, chant/vocals, lamellaphones ilimba & chilimba (#1-6) •» Nhadani Bwani, chant/vocals, lamellaphone ilimba (#6), hochet/rattle (#1-5) •» Kalenda Mweleto Muhawi, chant/vocals, vièle/fiddle zeze (#1-5) •» Daniel Chidiza Lubasho, chant/vocals, vièle/fiddle zeze (#1-5) •» Werema Masiaga Chacha, chant/vocals, lyre (#7)
Index :
Booklet الــكــتــيـــب Livret
Language : Gogo - Instrumental
Country : Tanzania
Melodies :
CHANTS WAGOGO
[.01.] Sote tulifurahia kama siku ya arusi (chant/vocals, lamellaphones, vièles/fiddles) • [.02.] Mhilime magongo (chant/vocals, lamellaphones, vièles/fiddles) • [.03.] Ngayagawa Mlungu yamanyile (chant/vocals, lamellaphones, vièles/fiddles) • [.04.] Wababa mwalolawa (chant/vocals, lamellaphones, vièles/fiddles) • [.05.] Lusungu ya mwana (chant/vocals, lamellaphones, vièles/fiddles) • [.06.] Dunia (chant/vocals, lamellaphones)
CHANTS KURIA
[.07.] Parepa murapa wetu - Tarime na Mara - Karibuni Tanzania - Maendeleo Tanzania (chant/vocals, lyre)
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [100 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...