.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Tuesday, 22 February 2011

Baltic Voices أصــوات الــبــلــطــيـــق ♪ Traditional Songs from Latvia, Lithuania, Estonia
Album :
Voix Des Pays Baltes
Chants Traditionnels de Lettonie, Lituanie, Estonie
Chants de Mariage, de Travail, de Rites Saisonniers
أصــوات الــبــلــطــيـــق
الأغــانــي الــتـقــلـيـديـة مـن لاتـفـيــا ، لـيــثــوانــيــا، اسـتـونــيــا
أغـانـي الأعــراس، أغــانــي الــعــمــل، وأغــانــي لأداء الــشــعــائـــر الــمـوسـمـيـة
Baltic Voices
Traditional Songs from Latvia, Lithuania, Estonia
Wedding Songs, Working Songs, and Songs for Seasonal Rituals
Index :
Booklet الــكــتــيـــب Livret
Language : Latvian - Lithuanian - Estonian
Country : Latvia, Lithuania, Estonia
Melodies :
Lettonie/Latvia
[.01.] Voix de printemps / Voice of Spring • [.02.] Voix des baies / Voice of Berries • [.03.] Voix de printemps / Voice of Spring • [.04.] Voix des laboureurs / Ploughmen’s voice • [.05.] Chant de mariage / Wedding song • [.06.] Voix de Talka / Voice of Talka • [.07.] Voix de Talka / Voice of Talka • [.08.] Chant de mariage / Wedding song • [.09.] Mélodie de flûte / Flute melody • [.10.] Mélodie de kokle / Kokle melody
Lituanie/Lithuania
[.11.] Chant de récolte / Harvest song • [.12.] Lamentation nuptiale / Wedding lament • [.13.] Jeu de sifflets / Whistles • [.14.] Sutartiné de récolte / Harvest Sutartiné • [.15.] Sutartiné • [.16.] Chant de mariage / Wedding song • [.17.] Mélodie de Aukstaitija • [.18.] Chant de mariage / Wedding song
Estonie/Estonia (Setumaa)
Le dernier repas de la fiancée / The bride’s last meal[.19.] Les préparatifs / Preparations • [.20.] Les présages / Omens • [.21.] La quête / The collection Lamentations nuptiales / Wedding laments[.22.] de la fiancée / by the bride • [.23.] des parents / by the parents
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [153 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...