the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Friday, 8 October 2010

Tango Río de la Plata تــانــجــو ريــو دي لا بـــلاتا ♪ Olga Delgrossi أولــغــا دلــغــروســي


Album :
Tango Río de la Plata تــانــجــو ريــو دي لا بـــلاتا
Artist :
Olga Delgrossi أولــغــا دلــغــروســي
•» Olga Delgrossi, chant •» Julio Cobelli, guitare •» Waldemar Metediera, bandoneón
Index :
Booklet الــكـتــيــّــب Livret
Language : Spanish
Country : Uruguay
Melodies :
[.01.] La Cumparsita (G. M. Rodríguez / P. Contursi & E. Maroni) • [.02.] Tiempos viejos (M. Romero / F. Canaro) • [.03.] Desde el escenario (L. Urrutia) • [.04.] Garufa (V. Soliıño, R. Fontaina / J. A. Collazo) • [.05.] A un semejante (E. Blázquez) • [.06.] A media luz (C. C. Lenzi / E. Donato) • [.07.] No la quiero más (A. Mastra) • [.08.] Melodía de arrabal (A. Le Pera /C. Gardel, M. Battistella) • [.09.] Los pájaros perdidos (A. Piazzolla & Trejo) • [.10.] Evocación de barrio (N. Pilosof / D. Racciatti) • [.11.] Mi vieja viola (H. Correa & S. Frías) • [.12.] Mi bandoneón y yo (R. Juárez) • [.13.] Mama, yo quiero un novio (R. Fontaina & R. Collazo) • [.14.] Nada digas (D. David & H. Delor) • [.15.] Yo también (L. Visco) • [.16.] Maula (V. Soliño/ A. Mondino) • [.17.] La última copa (J. A. Caruso / F. Canaro) • [.18.] El choclo (A. Villoldo) • [.19.] Que falta que me hacés (F. Silva / M. Caló & A. Pontier) • [.20.] Se dice de mí (I. Pelay / F. Canaro)
.
Download From Here. [116 Mo]
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...