the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Monday, 11 October 2010

La Rosa de la Alhambra وردة قــصـــر الـــحــمـــراء ♪ Eduardo Paniagua إدواردو بـانــيــاجـــواAlbum :
La Rosa de la Alhambra
Cuentos de Washington Irving . Música de los Siglos XIV al XIX
وردة قــصـــر الـــحــمـــراء
حــكـايــات مــن واشـنــطــن ايـرفـيــنـغ . الـمــوسـيــقــى مــن الـقـرنـيــن الــرابـــع عـشــر إلـى الـتـاسـع عـشـــر
The Rose of the Alhambra
Tales by Washington Irving . Music from XIV to XIX centuries
Artist :
Eduardo Paniagua إدواردو بـانــيــاجـــوا
Felipe Sanchez (guitarrra medieval, guitarra barroca, guitarra romantica), Cesar Carazo (canto, viola), Wafir Sheik (laúd arabe), Jaime Muñoz (traverso, kaval, axabeba, cornamusa, chalumeau, cálamo), David Mayoral (tambor, pandero, darbugas, tar, rek), Eduardo Paniagua (salterio, flauta soprano, flauta alto, flauta tenor, flauta bajo, tar) Eduardo Paniagua, dir.
Index :
Booklet الــكـتــيــّــب Livret
Online text :
Language : Arabic - Spanish - Instrumental
Country : Sudan - Spain - Something from Morocco & USA
Melodies :
I. LA LEYENDA DE LAS TRES HERMANAS PRINCESAS
[.01.] Cuento en la Alhambra • [.02.] Las tres hermosas princesas • [.03.] Ay triste, que vengo • [.04.] Aquel caballero, madre • [.05.] Tres morillas • [.06.] Por vos, mal me viene, niña • [.07.] Cariño mio • [.08.] Torre de la niña • [.09.] Niña erguídeme los ojos • [.10.] La fuerza que tiene Zorahaida • [.11.] A los baños del amor
II. LA LEYENDA DE LA ROSA DE LA ALHAMBRA
[.12.] Canción de boda para la reina • [.13.] La rosa enflorece • [.14.] Las penas • [.15.] Como la rosa en la huerta • [.16.] El requiebro • [.17.] Cuatro Folías • [.18.] Como rosa entre espinas • [.19.] Fandango

.
Download From Here. [160 Mo]
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...