the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Saturday, 28 August 2010

Music Of Central Asia vol. 2 .. Classical Music of the Tajiks and Uzbeks ♪ Musicians of The Academy of Maqam


Album :
Music Of Central Asia vol. 2
Invisible Face of the Beloved
Classical Music of the Tajiks and Uzbeks
مــوســيــقــى آســيــا الــوســطــى .. الجزء التاني
وجــه الــحـبــيـــب الــغــيــر مــرئــي
مــوســيــقــى كــلاســيــكيــة مـن الــطــاجــيــك والاوزبــــك
Artists :
Musicians of The Academy of Maqam
مـــوســيــقــيــي أكــاديــمــيــة الـــمــقـــام
Index, Language and Country :
Booklet الــكــتــيـــّــب Livret
Melodies :
[.01.] Maqâm-I Râst: Solo On The Sato • [.02.] Maqâm-I Râst: Sarakhbor-I Râst • [.03.] Maqâm-I Râst: Tarona 1 • [.04.] Maqâm-I Râst: Tarona 2 • [.05.] Maqâm-I Râst: Tarona 3 • [.06.] Maqâm-I Râst: Tarona 4 • [.07.] Maqâm-I Râst: Tarona 5 • [.08.] Maqâm-I Râst: Talqin-I Ushshâq • [.09.] Maqâm-I Râst: Suporish Talqin-I Ushshâq • [.10.] Maqâm-I Râst: Tarona • [.11.] Maqâm-I Râst: Nasr-I Ushshâq • [.12.] Maqâm-I Râst: Tarona 1 • [.13.] Maqâm-I Râst: Tarona 2 • [.14.] Maqâm-I Râst: Nawroz-I Sabo • [.15.] Maqâm-I Râst: Talqincha-I Sabo • [.16.] Maqâm-I Râst: First Suporish • [.17.] Maqâm-I Râst: Ufor-I Ushshâq • [.18.] Maqâm-I Râst: Final Suporish
.
Download From Here. [164 Mo]
.
Thanksgiving & © to Arvin.C
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...