the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Monday, 9 November 2009

Núba Sika نـــوبــَــة سـيــكــة .. Prado de Gacelas - مـَــرْج الــغـَــزال ♪ Salim Fergani سـَــلــيـم فــَـرجـَـانــي


Album :
Núba Sika نـــوبــَــة سـيــكــة
Prado de Gacelas - مـَــرْج الــغـَــزال
Meadow of Gazelles - Prairie des Gazelles

Maluf de Constantina .. Música Andalusí de Argelia
مـالــوف قـســنــطـيـنـة .. الــمـوسيــقـى الانــدلـسـيــة بـالــجــزائــر

Artist :
Salim Fergani سـَــلــيـم فــَـرجـَـانــي
Salim Fergani (canto, laúd arbí), Yuocef Bounaas (fhal, coro), Bachir Ghouli (tar, coro), Mohamed Bouchareb (derbuka, coro)

Language : Arabic - Instrumental

Country : Algeria

Melodies :
[.01.] Bashraf Sika - Obertura
[.02.] Istikbar: Pareces insensible
[.03.] M'saddar: 1. Mientras siga enamorado
[.04.] M'saddar: 2. Traedme noticias de mi amado
[.05.] M'saddar: 3. Entremos en los hermosos jardines
[.06.] Btáyhi: 1. Ave del corazón
[.07.] Btáyhi: 2. Cada vez que te miro
[.08.] Btáyhi: 3. La frente despejada
[.09.] Btáyhi: 4. Por el Dios de Jesús
[.10.] Dardj: Levántate, sultana
[.11.] Insiraf:
(.01.) Oh tú que pareces el creciente sol
(.02.) Dime, amor mío
(.03.) Oh tu que has bechizado mi mente
(.04.) Deja que la vida siga su curso
[.12.] Khlás: 1. Mia amado me visita
[.13.] Khlás: 2. Amanece el día
[.14.] Khlás: 3. De tus labios bebe el enamorado
.

Download From Here. [147 Mo]

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...