the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Friday, 5 December 2008

Epopée de Gilgamesh مـلـحـمــة جـلـجــامــش Epic of Gilgamesh ♪ Abed Azrié عــابــد عــزريــــــة
Album :
Epopée de Gilgamesh
مـلـحـمــة جـلـجــامــش
Epic of Gilgamesh


Artist :
Abed Azrié عــابــد عــزريــــــة

Index :
http://en.wikipedia.org/wiki/Epic_of_Gilgamesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh
http://www.doumtak.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Abed_Azrie
http://www.facebook.com/group.php?gid=11540159715

Language : Arabic العربية

Country : Syria سوريا

Melodies :

[.01.] Prologue
[.02.] Gilgamesh
[.03.] Enkidou
[.04.] Le Chasseur
[.05.] La Femme
[.06.] Paroles De La Femme
[.07.] Reponse D'Enkidou
[.08.] Les Bergers
[.09.] Ourouk
[.10.] La Lutte
[.11.] L'Amitie
[.12.] L'Aventure
[.13.] La Vaillance
[.14.] Les Preparatifs De L'Expedition
[.15.] La Foret Des Cedres
[.16.] Ishtar
[.17.] Refus De Gilgamesh
[.18.] Colere D'Ishtar
[.19.] Le Taureau Celeste
[.20.] Lamentation D'Ishtar
[.21.] Retour Des Deux Heros
[.22.] Songes D'Enkidou
[.23.] Mort D'Enkidou
[.24.] Pleurs De Gilgamesh
[.25.] L'Homme-Scorpion
[.26.] Shamash
[.27.] Sidouri
[.28.] L'Humaine Condition
[.29.] Our-Shanabi
[.30.] Outa-Napishtim
[.31.] La Lecon Humaine
[.32.] Le Deluge
[.33.] Epilogue
.

Download From Here. [170 Mo]

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...