the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Thursday, 7 August 2008

Alminares Mediterráneos + La Ruta de la Seda ♪ Caravasar

Album :
Alminares Mediterráneos ~ Mediterranean Minarets
مـــــآذن (مـــنــابــر) الـــبــحــر الابــيــض الــمــتـــوســـط

Artists :
Caravasar
• Alvaro Garrido (davul, panderos, percusiones)
• Chiqui Garcia (bouzuqui, saz, darbuka, percusión)
• Joaquín Rodero (ud, saz, bendir)
• Juanma Rubio (santur, zanfoña)
• Estani Waflar (contrabajo)
• Ignacio Béjar (ney, clarinete bajo, saxo tenor, clarinete turco)

Index :
http://www.caravasar.net/

Language : Instrumental

Country : Spain

Melodies :
[.01.] Chaabi
[.02.] Armenia
[.03.] Bósforo
[.04.] Egeo
[.05.] Balacania
[.06.] Uzzubia
[.07.] Keloglan
[.08.] Laz
[.09.] Yamaa El Fna
[.10.] Karsilamas
[.11.] Chagah Sirto
[.12.] Mawwal Nahawand
[.13.] Orán
[.14.] Epílogo
.

Download From Here. [135 Mo]

.
♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪


♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪
Album :
La Ruta de la Seda ~ The Silk Road
طــــريــــق الــــحـــريـــر


Melodies :
[.01.] Estambul
[.02.] Atlas
[.03.] Tunicia
[.04.] Rajastan
[.05.] Chang`an
[.06.] Rif II
[.07.] Esfahan
[.08.] Anatolia
[.09.] Konia
[.10.] Rif I
[.11.] Alejandría
[.12.] Sueño de Caravasar
.

Download From Here. [131 Mo]

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...