the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Saturday, 12 January 2008

Alquibla 1 - 2 -- القبلة 1 - 2 -- Luis DelgadoAlbum : Alquibla 1 - 2

Artist :Luis Delgado

Melodies :

CD 1
(1990) Alquibla I (43:08)

.
01 El Musem 1:52
02 Cairo Mokatam 1:40
03 Al Muski 1:29
04 Al Jalifa 2:33
05 Mantis Religiosa 0:54
06 Hgya Sophia 1:18
07 El Bosforo 2:23
08 Top Kapi Saraji 2:25
09 Cives Blancas 0:40
10 Basora 1:33
11 Kotubia 1:59
12 Xmaa L'Fnaa 2:53
13 Reflexion 3:02
14 Beduinos 1:16
15 El Tambor Del Sol 1:03
16 El Banio Lustral 2:26
17 Profecia 2:55
18 Kispit 1:08
19 Mujeres Beduinas 1:31
20 El Serrallo 2:00
21 Inquisicion 0:24
22 Meca 2:22
23 Hadra 1:19
24 El Musem 1:52
....
CD 2
(1991) Alquibla II (44:23)

.
01 El Musem 1:14
02 Los nomadas kirghises 1:26
03 El janato de Kazan 0:51
04 El viajero Olufsen 0:40
05 Bujara 0:36
06 el mazar del Sha-i-zenda 0:58
07 El desenganio 1:46
08 Derebogazi 1:13
09 Xirid 0:51
10 Ibn Battuta 2:36
11 Banko 1:51
12 Niger 0:46
13 La linea justa 0:33
14 Blanco White 1:39
15 Fin de una dinastia 0:52
16 El retorno de Lazaro 0:38
17 La necropolis fantasmal 0:57
18 La espera del barzah 2:34
19 La epopeya de Abdelkrim 1:30
20 La republica del Rif 1:41
21 Biografia de Abdelkrim 1:51
22 Xihad 1:09
23 De Africa a la guerra civil 0:37
24 La aleya 0:58
25 Noche de ramadan 0:32
26 Amanecer en la plaza de Husein 1:05
27 Cementerio marino 3:02
28 Kasimpacha 1:20
29 Jerome Tharaud 0:27
30 El callejon del mukef 1:41
31 De Mieres a Larache 0:48
32 La pagaduria de Sidi Ifni 1:24
33 Aduanas fantasmas 2:35
34 Rustam 1:24
.
.Download CD 1.
.
.Download CD 2.
..
Luis Delgado

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...